ADRIATIC SOUTH MISSION

ADRIATIC SOUTH MISSION

Sunday, December 11, 2016

   Hello Përshëndetje,
We will enter the MTC January 9th and leaving Utah for the Adriatic South Mission January 20th. 
We are very happy to live in Albania or Kosovo. We hope to make many new friends there.
Ne jemi shumë të lumtur për të jetuar në Shqipëri apo Kosovë. Ne shpresojmë për të bërë shumë miq të rinj atje.